Цілі та напрямки діяльності

Мета, цілі та напрями діяльності

Головна мета організації є сприяння розвитку активного, духовного і забезпеченого довголіття кожного члена Організації на благо своїх родин і суспільства. Сприяння розв’язанню екологічних проблем, розвитку зеленого туризму, споживанню екологічно чистих продуктів.

Цілі організації: 

• Інформаційно – пропагандистська робота, інформування споживачів про можливості здорового способу життя, споживання екологічно чистих продуктів і доцільність ресурсо – енергозбереження, його позитивного впливу на екологію;
• сприяти розвитку туризму, ознайомлення та вивчення екскурсійних об’єктів Карпат;
• популяризація користування велосипедом як сучасним і екологічним транспортним засобом;
• проведення досліджень аналітичного характеру, як у вигляді самостійних програм і проектів так і інших організацій, підприємств, з питань геронтології, здорового способу життя, виробництва екологічно чистих продуктів, розв‘язання екологічних і правових проблем цих питань, що пов’язані із проблемами та перспективами інноваційного, інвестиційного, економічного, соціального, правового розвитку в Україні;
• залучення міжнародних та іноземних коштів у вигляді грантів та інших видів допомоги, зокрема цільової, для реалізації проектів і проведення заходів в рамках статутної діяльності Організації;
• активна участь в соціальних, виробничих, комерційних та освітніх проектах, які пов’язані з пропагандою та впровадженням здорового способу життя, виробництва і споживання екологічно чистих продуктів, ресурсозберігаючих, енергозберігаючих, природоохоронних технологій;
• проведення письмових та усних опитувань, інтерв’ювання, анкетування, соціальних досліджень по питаннях здорового способу життя, споживання і виробництва екологічно чистих продуктів, охорони природи, ресурсо-енергозбереження та екології;
• створення мережі місцевих осередків Організації на умовах їх структурної підпорядкованості з метою реалізації статутних цілей і завдань Організації.

Основними напрямами діяльності Організації є:

  • науково – аналітична і творча;
  • пропагувальна і освітня;
  • культурно – виховна;
  • історико – краєзнавча;
  • спортивно – туристична;
  • природознавча і екологозахисна;
  • правозахисна;
  • виробничо-комерційна.

2.4. Організація має право:

2.4.1. Займатися збором інформації, здійснювати необхідні запити у державні і недержавні установи, підприємства, організації, до фізичних осіб, з метою отримання достовірної істинної інформації, з питань, що не становлять державної таємниці і необхідні для набуття досвіду і для подальшого синтезу, поширення, популяризації і практичної реалізації наукових і духовних знань про людину, її самосвідомості, здорового, активного стилю життя, довголіття, культури тіла і його надзвичайних можливостей, самодіагностики і самооздоровлення, споживання і виробництва екологічно чистих продуктів, охорони природи, ресурсо – енергозбереження та екології, правових, економічних і статистичних питань, тощо;

2.4.2. Розповсюджувати рекламно – роз’яснювальну інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї, публікувати наукові та методичні результати діяльності організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

2.4.3. Мати у власності кошти та майно, необхідне для здійснення статутної діяльності;

2.4.4.  Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, вступати в договірні стосунки з державними, громадськими, комерційними та іншими організаціями, установами та підприємствами, а також громадянами та групами громадян, з метою виконання статутних цілей;

2.4.5. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

2.4.6. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

2.4.7. Витрачати кошти на представницькі цілі;

2.4.8. Самостійно визначати форми та системи організації оплати праці штатних працівників. Залучати до роботи у Організації за трудовим договором, або договором підряду, громадян, які не є членами Організації, визначати порядок та розміри оплати праці залучених консультантів і спеціалістів для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Організації;

2.4.9. Збирати та приймати добровільні фінансові і майнові, пайові і одноосібні, внески, пожертви, поворотні і неповоротні допомоги, кредити, тощо в межах виконання статутних завдань;

2.4.10. З метою досягнення своєї статутної мети засновувати засоби масової інформації, установи та організації, клуби, періодичні видання, організовувати бібліотеки, навчальні і реабілітаційні школи, гуртки, медіативно – розважальні, тренінгові, спортивні центри, виставки, заклади освіти, сайти;

2.4.11. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті організації та сприяє її досягненню. (Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до реєстру громадських об’єднань;

2.4.12. Займатись видавничою діяльністю, без мети отримання прибутку. Видавати журнали, книги, буклети, рекламну і сувенірну продукцію, плакати, календарі, тощо;

2.4.13. Організовувати та проводити постійні та виїзні змагання, турніри, екскурсії, виставки, інші форми спортивно – розважальних заходів, школи, лекторії, лекції, тренінги, круглі столи, семінари, конференції, виставки, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, спеціалістів та експертів з різних галузей науки, техніки, суспільного і духовного життя, в т.ч. міжнародних;

2.14.14. Забезпечувати членів Громадської Організації літературою, посібниками, аудіо- відео продукцією та іншими інформаційними матеріалами, надавати їм матеріальне та моральне заохочення, організовувати їх відпочинок;

2.14.15. Отримувати державні замовлення відповідно до закону;

2.14.16. Здійснювати інші права, не заборонені законом.